hakky ambachtelijke schoenmakerij | erkend meester schoenmaker

algemene voorwaarden

Schoenmakersvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden, vastgesteld door de Nederlandse Schoenmakers Vereniging, gevestigd aan de Havenstraat 41 A, 1736 KD te Zijdewind, gemeente Niedorp.

Deze tekst geldt vanaf 1 januari 1994 en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

Artikel 1: Toepasselijkheid.

1.1. Deze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten (waaronder begrepen het repareren van schoenen, het verkopen van bijartikelen, zoals schoencrème, veters, lederwaren etc. alsook het dupliceren van sleutels) van leden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging.

1.2. Een lid van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging die deze voorwaarden hanteert wordt verder genoemd: de schoenmaker.

1.3. De wederpartij van de schoenmaker die aan deze voorwaarden is gebonden wordt verder genoemd: de klant.

Artikel 2: Aanbiedingen.

Alle van de schoenmakers uitgaande aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en worden slechts o verzoek van de klant schriftelijk gedaan.

Artikel 3: Overeenkomst.

3.1. Gezien de aard en de omvang van de overeenkomst wordt geen offerte c.q. orderbevestiging verzonden of aangeboden, maar wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behouden reclame binnen 8 dagen na de factuurdatum.

3.2. Indien de omvang van de opdracht dit wenselijk maakt, dit laatste ter beoordeling van de schoenmaker, is de schoenmaker gerechtigd van de klant een aanbetaling te verlangen tot ten hoogste 50% van het met de opdracht gemoeide bedrag inclusief BTW.

Artikel 4: Reclame of klachten.

4.1. De klant kan op een gebrek in prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de schoenmaker ter zake mondeling of schriftelijk en met omschrijving van de klacht heeft geprotesteerd. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na ontvangst van de zaken, een zaterdag en zondag en een algemeen erkende feestdag daar niet onder begrepen.

4.2. Indien de klacht gegrond is, zal de schoenmaker te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten, waarop de klacht betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door de klant van de oorspronkelijk geleverde zaken danwel, indien het een reparatie betreft, de reparatie alsnog gratis deugdelijk uitvoeren. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is de schoenmaker niet verplicht.

4.3. De schoenmaker werkt met natuurprodukten, zoals leer, waarvan de constante kwaliteit niet in alle gevallen gewaarborgd kan worden. Indien de schoenmaker van oordeel is dat het door hem verwerkte produkt niet aan de te stellen kwaliteitseisen voldoet dan zal de schoenmaker op eigen kosten het mindere produkt vervangen.

4.4. Indien de schoenmaker en de klant geen overeenstemming bereiken over de afwikkeling van de klacht, dan kan de partij die daar het meeste belang bij heeft de Klachtencommissie Schoenmakerij verzoeken een advies te geven. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum bij het secretariaat van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging, adres: Havenstraat 41 A, 1736 KD Zijdewind, tel. 0226-423685, fax 0226-421637.

Artikel 5: Aansprakelijkheid.

De schoenmaker kan op geen enkele wijze door de klant aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook gelden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door de schoenmaker geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 6: Niet afgehaalde zaken.

Indien de klant de ter reparatie afgegeven zaken niet op het overeengekomen tijdstip afhaalt, zal de schoenmaker deze niet afgehaalde zaken nog gedurende een periode van drie maanden ter beschikking van de klant houden. Na afloop van deze termijn staat het de schoenmaker vrij naar eigen inzicht over de nietafgehaalde zaken te beschikken.

Artikel 7: Betaling.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij het afleveren van de zaken danwel onmiddellijk na her verrichten van de diensten.

Artikel 8: Incassokosten.

8.1. Indien de klant niet binnen de overeengekome betalingstermijn heeft betaald is de schoenmaker gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. De kosten hiervan komen ten laste van de klant. Onder invorderingskosten worden ondermeer verstaand de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.

8.2. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 22,69 (zegge: tweeëntwintig euro negenenzestig) exclusief BTW.

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Alkmaar onder no: 3714079 d.d. 25 april 2003.